Teorija

Teoretska analiza (slovenske) ZFF: viri

Čeprav v našem prostoru prevladuje analiza tuje ZF, lahko število in tematska raznolikost del o slovenski literaturi prijetno presenetita. Zaenkrat jih navajam kot osnovo za nadaljnje raziskovanje.

Še opomba: zaradi prehoda s starega na bolonjski program najdete med diplomami dela VI. in VII. stopnje, med magisteriji pa VII. in VIII. stopnje (COBISS jih žal ne kategorizira ločeno). Ljubljanska Filozofska fakulteta, na kateri je nastalo daleč največ zaključnih del na temo ZF, žal še vedno nima digitaliziranega arhiva.

Priporočam se za vsako manjkajočo informacijo ali popravek na vodnik.zf (at) gmail.com.

Legenda:

poševno – knjige, zborniki, strokovna in znanstvena dela
navadno – kratke objave (članki, separati)
ml – otroška in mladinska literatura
p – poezija
st – strip
sl – slikanica
zf – znanstvena fantastika
f – fantastika (oz. fantazija, kakor vam ljubo)
u – utopija
au – antiutopija
kp – kiberpunk
sp – steampunk
r – romantična
h – humor, satira, parodija
mf – metafizika

BBukla
BL – blog
CCOBISS
Č – članek
DdLib
E – elektronska objava
I – intervju
K – (e-)knjižnica
O – ocena
PDruštvo slovenskih pisateljev
S – spletna stran
SBSlovenska biografija
WWikipedia
WKWikiknjige
WVWikivir
WVEWikiverza
Z – založba

 

Spletni viri:

 

STROKOVNA LITERATURA

 • Bajt, Drago. 1980. Slovenska znanstvena fantastika: geneza in tipologija literarne zvrsti. V Problemi 5–6. [zf]
 • Bajt, Drago. 1982. Ljudje, zvezde, svetovi, vesolja: eseji o znanstveni fantastiki. Ljubljana: Mladinska knjiga. [C zf]
 • Bajt, Drago. 2012. Feiglova žilvernijada. V Idrijski razgledi, št. 1 (2012), str. 89-94. [C zf]
 • Čeh, Aleš. 2013. Recepcija literarne znanstvene fantastike. V Liter jezika: literarno jezikoslovna revija, let. 4, št. 7 (november 2013), str. 34-37. [C E zf]
 • Dežman, Sonja. 2007. Science in Ursula K. LeGuin’s The left hand of darkness (Znanost v delu Ursule K. LeGuin Leva roka teme): prispevek na konferenci. V English language, literature and culture in a global context (Angleški jezik, književnost in kultura v globalnem kontekstu): izvlečki, str. 6–7. Maribor, 11.–12. maj 2007. [C zf]
 • Fužir, Barbara. 2012. “Samo mrtve ribe plavajo s tokom”: elementi znanstveno fantastičnega v novejši slovenski prozi (Vesna Lemaić, Tadej Čopar). V Liter jezika: literarno jezikoslovna revija, let. 3, št. 5 (oktober 2012), str. 103-109.  [C E zf]
 • Jereb, Robert. 2002. Iz znanosti v znanstveno fantastiko (znanstvena fantastika Damirja Feigla): separat. V Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede (Journal for linguistics and literary studies), leto 50, št. 2 (april–junij 2002), str. [251]–268. [C zf]
 • Kenda, Jakob J. 1997. Spodkopavanje hermetičnosti kiberpanka. V Razgledi: tako rekoč intelektualni tabloid, št. 10/1089 (14. maj 1997), str. 26. [C kp]
 • Kenda, Jakob J. 2009. Fantazijska književnost: očrt teorije žanra in njegovega sodobnega modela. Ljubljana: Mladinska knjiga. [C f]
 • Kennedy, Victor in Matic Večko. 2012. (Re)visions of ancient and modern myths in Vincenzo Natali’s Splice (2009). V The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies: book of abstracts, str. 32. [C zf]
 • Kobe, Marjana. 1987. Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. (gl. poglavje Fantastična pripoved) [C f ml]
 • Koncilja, Brane. 2010. Znanost in »znanstvena« fantastika. [S. l.: s. n.]. [C zf]
 • Kordigel Aberšek, Metka. 1992. Branje znanstvene fantastike ali Je znanstvena fantastika resnično mitologija moderne dobe? V Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, let. 24, št. 5–6 (1992), str. 291–301. [C E zf]
 • Kordigel Aberšek, Metka. 1992. Poskus literarnoteoretične definicije znanstvene fantastike: članek. V Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede (Journal for linguistics and literary studies), 40 (1992), 3; str. 291–308. [C E zf]
 • Kordigel Aberšek, Metka. 1992. Tema robota v znanstveni fantastiki. V Dialogi, 28, št. 4 (1992), str. 35–54. [C E zf]
 • Kordigel Aberšek, Metka. 1993. Nastanek in razvoj termina znanstvena fantastika na Slovenskem. V Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede (Journal for linguistics and literary studies), 41 (1993), 4; str. 571–580. [C E zf]
 • Kordigel Aberšek, Metka. 1994. O pisanju in branju znanstvene fantastike: ali o psihološkem procesu regresije v progresivni embalaži. V Individualni in generacijski ustvarjalni ritmi v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: ob 10-letnici smrti Marje Boršnikove: mednarodni simpozij v Ljubljani od 24. do 26. junija 1992 pod vodstvom Toneta Pretnarja, 1994, str. 419–428. [C zf]
 • Kordigel Aberšek, Metka. 1994. Znanstvena fantastika. Literarni leksikon 41. Ljubljana: DZS. [C zf]
 • Kordigel, Metka. 2003. The ethical dimension of children’s literature: a study of Drejcek in Trije Marsovcki (Drejcek and the three Martians). V Children’s literature and the fin de siècle, str. [147]–154. [C zf]
 • Košir, Benjamina. 1993. Erotika v (slovenski) znanstveni fantastiki (poskus razmišljanja). V Alternative: revija za iskanje možnosti vseh oblik in vsebin kulturnega življenja in ustvarjanja, št. 2–3 (1993), str. 60–63. [C zf]
 • Krevel, Mojca. 2000. Cyberpunk literature and Slovenes: too mainstream, too marginal, or simply too soon?: članek. V Acta neophilologica, letn. 33, št. 1/2 (2000), str. 69–77. [C kp]
 • Krevel, Mojca. 2012. Ghost busting: the role of literary cyberpunk in the development of fiction at the end of the twentieth century. V Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, 37, 1 (2012), str. 49-67. [C zf kp]
 • Krevel, Mojca. 2012. Sci-fi that is no longer one: cyberpunk and postmodernity in literature. V British and American studies (Revista de studii Britanice şi Americane), 18 (2012), str. 173-183. [C zf kp]
 • Lah, Andrijan. 1984. Teoretično in zgodovinsko o znanstveni fantastiki. V Jezik in slovstvo, letn. 29, št. 4 (januar 1984), str. 142–144. [C E zf]
 • Snoj, Janž. 2016. Solaris Stanisława Lema in vprašanje o mejah znanstvenega spoznanja. V KUD Logos, 1. november. [C E zf]
 • Snoj, Vid. 2011. Fantastika in Gogoljev “Portret”. V Literatura, let. 23, št. 243/244 (september – oktober 2011), str. 123-133. [C f]
 • Steble, Janez. 2011. New wave science fiction and the exhaustion of the utopian/distopian dialectic (Novi val v znastveni fantastiki in izčrpanost utopične/distopične dialektike). V ELOPE: English language overseas perspectives and enquiries, 8 (Autumn 2011), str. 89-103. [C zf u]
 • Steble, Janez. 2015. The role of science fiction within the fluidity of slipstream literature (Vloga znanstvene fantastike v fluidnosti slipstream književnosti). V Acta nophilologica, let.48, št. 1/2, str. 67-86. Dostopno tudi tu. [C E zf]
 • Šporčič, Anamarija. 2016. Ectogenesis as an intersection between soft and hard science fiction: prispevek na konferenci. V International Conference M@king it new in English studies: book of abstracts, str. 32. 15.-17. september 2016. [C zf]
 • Vogrinc Javoršek, Urša. 2009. Trends in translating science fiction in Slovenia: prispevek na konferenci. V Book of abstracts (Zbornik izvlečkov), str. 76. [C zf]
 • Vrečko Ilc, Blaž. 2011. Znanstvenofantastične TV serije: med sprejemanjem in preseganjem družbenopolitičnih kontekstov. V Proti koncu: sodobna TV serija in serialnost, str. 157-171. [C zf]
 • Zupan Sosič, Alojzija. 2000/2001. Fantastika in sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. V Jezik in slovstvo 46 (4), 149–160. [C E f]

 

DOKTORSKE DISERTACIJE

 • Kenda, Jakob J. 2009. Fantazijska književnost: očrt teorije žanra in njegovega sodobnega modela. Mentor: Janez Vrečko. Ljubljana: [J. J. Kenda]. [C f]
 • Kordigel, Metka. 1991. Recepcija slovenske znanstvenofantastične literature. Mentor: Matjaž Kmecl. Ljubljana: [M. Kordigel]. [C zf]
 • Steble, Janez. 2014. Novi val v znanstveni fantastiki ali eksplozija žanra (New wave in science fiction or the explosion of the genre). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [J. Steble]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf kp]
 • Šporčič, Anamarija. 2016. Postspolni svet v anglo-ameriški znanstveni fantastiki. Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [A. Šporčič]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]

 

MAGISTRSKA DELA

 • Arcet, Nik. 2016. Barthesova analiza mitologije v Star Trek filmih (A Barthesian analysis of the mythology of Star Trek). Mentor: Victor Kennedy. Maribor: [N. Arcet]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Berlič-Ferinc, Margit. 2016. Feminist heroines in the selected science fiction (in English and Slovene) and movies (Ženske junakinje v izbranih znanstvenofantastičnih romanih (v angleščini in slovenščini) in filmih). Mentor: Victor Kenneday. Maribor: [M. Berlič-Ferlinc]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C E zf]
 • Fišer, Branka. 2008. Fantastika in sodobni slovenski roman: tipologija slovenskega fantastičnega romana na prelomu stoletja na podlagi dominantne žanrske osnove. Mentor: Tomo Virk. Ljubljana: [B. Fišer]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C f]
 • Kerstein, Klemen. 2014. Literarna analiza znanosti v ozadju znanstvene fantastike, ki temelji na klimatskih spremembah (A literary analysis of the science behind climate change fiction). Mentor: Victor Kennedy, somentor: Igor Žiberna. Maribor: Kerstein]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C E zf]
 • Krevel, Mojca. 2000. Mesto kiberpankovske književnosti znotraj postmodernizma osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja s pregledom vplivov v Sloveniji. Mentorica: Jerneja Petrič. Ljubljana: [M. Krevel]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C kp]
 • Leban, Barbara. 2016. Magični realizem v romanih Sto let samote in Poljub ženske pajka. Mentor: Tomo Virk. Ljubljana: [B. Leban]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C f]
 • Paternuš, Erika. 2015. Massimo Bontempelli in magični realizem (Massimo Bontempelli e il realismo magico: tesi di laurea magistrale). Mentorica: Nives Zudič Antonič. Koper: [E. Paternuš]. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Italijanistika. [C E f]
 • Pongrac, Maruša. 2016. Več kot stroj: socialna robotika in umetna inteligenca v filmu. Mentorica: Ksenija H. Vidmar. Ljubljana: [M. Pongrac]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. [C zf]
 • Potočnik, Petra. 2016. Elementi fantastike v romanih Vlada Žabota. Mentorica: Silvija Borovnik. Maribor: [P. Potočnik]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C E f]
 • Sever, Staša. 2010. The birth of the fractal subject and its entrance into literature: the human being as a part of the matrix in the literature of cyberpunk (Rojstvo fraktalnega subjekta in njegov prodor v književnost: človek kot del matrice v literaturi kiberpanka). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [S. Sever]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C kp]

 

DIPLOMSKA DELA

 • Ambrož, Miha. 2009. Science fiction neologism translation. Mentor: Dušan Gabrovšek. Ljubljana: [M. Ambrož]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Avsec, Sabina. 2016. A bleak new world: science fiction elements in Cormac McCarthy’s The road (Mračni novi svet: Elementi znanstvene fantastike v Cesti Cormaca McCarthyja). Mentor: Jason Blake. Ljubljana: [S. Avsec]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Beguš, Nina. 2013. Romani Emila Filipčiča. Mentor: Marko Juvan. Ljubljana: [N. Beguš]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. [C f]
 • Benčina, Andreja. 2013. What is cyber about steampunk?: steampunk as a literary phenomenon and its relationship to cyberpunk (Kaj je kiber pri steampunku?: steampunk kot literarni fenomen in njegov odnos do kiberpanka). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [A. Benčina]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf kp sp]
 • Bivic, Irena. 2005. Pojem duše v znanstveni fantastiki. Mentorica: doc. dr. Sandra Bašić-Hrvatin, somentor: mag. Marcel Štefančič, jr. Ljubljana: [I. Bivic]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf]
 • Bobnar-Najžer, Elizabeta. 1984. Znanstvena fantastika Damirja Feigla in njegovih predhodnikov. Mentorica: Helga Glušič. Medvode: [E. Bobnar]. Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C zf]
 • Bračko, Nataša. 2005. Pripovedni jezik, tehnika neprepoznavnosti in uporaba črnega humorja v delih Kurta Vonneguta (Language, black humour and defamiliarisation in the works of Kurt Vonnegut). Mentorica: Michelle Gadpaille. Maribor: [N. Bračko]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. [C zf]
 • Bucik, Kaja. 2011. The female coming of age in Ursula K. Le Guin’s fantasy cycles. Mentorica: Veronika Rot Gabrovec, somentorica: Meta Grosman. Ljubljana: [K. Bucik]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Bürmen, Sara. 2011. Obsedenost z mladostjo v znanstvenofantastičnih filmih. Mentor: Peter Stanković. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf]
 • Cetina, Igor. 2004. Znanstvena fantastika. Mentor: Jože Vogrinc. Ljubljana: [I. Cetina]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. [C zf]
 • Čamernik, Patricija. 2016. L’influence de la science sur la littérature et de la littérature sur la science au XIXème siècle en France (Vpliv znanosti na literaturo in literature na znanost v 19. stoletju v Franciji). Mentorica: Katarina Marinčič. Ljubljana: [P. Čamernik]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti. [C]
 • Česnik, Tamara. 2015. Fantazijska ilustracija. Mentorja: Jurij Selan, Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. Ljubljana: [T. Česnik]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika. [C E zff]
 • Čoha, Mateja. 2001. Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev in žanr fantastične zgodbe. Mentor: Tomo Virk. Ljubljana: [M. Čoha]. Univerua v Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo [C f]
 • Dačić, Lucija. 2013. Post-apokaliptični žanr v literaturi in filmu. Mentorja: Vanesa Matajc in Jože Vogrinc, somentor: Stojan Pelko. Ljubljana: [L. Dačić]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo. [C zf]
 • Derenčin, Majda. 2014. Kaj nam bo prinesla prihodnost? Distopija v znanstveni fantastiki. Mentor: Peter Stanković. Ljubljana: [M. Derenčin]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf u]
 • Dežman, Sonja. 2006. Mathematical science fiction through the eyes of a mathematician (Matematična znanstvena fantastika skozi oči matematičarke). Mentorja: Victor Kennedy in Uroš Milutinović. Selo pri Žirovnici: [S. Dežman]. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Djordjević, Dejan. 2016. Posebnosti podnaslovnega prevajanja znanstvenofantastične serije Zvezdna vrata: SG-1. Mentorica: Silvana Orel Kos, somentorica: Urša Vogrinc Javoršek. Ljubljana: [D. Djordjević]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo. [C zf]
 • Doria, Julia. 2015. Ilustracija v leposlovju. Mentorja: Milan Erič in Petra Černe Oven. Ljubljana: [J. Doria]. Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij. [C zf]
 • Furlan, Tina. 1998. Elementi znanstvene fantastike v slovenski mladinski literaturi. Mentor: Igor Saksida. Ljubljana: [T. Furlan]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in njiževnosti. [C zf]
 • Gabrovšek, Konstanca. 2016. Lo sperimentalismo di I. U. Tarchetti, narratore fantastico. Mentorica: Patrizia Farinelli. Ljubljana: [K. Gabrovšek]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti. [C f]
 • Gala, Špela. 2016. Literatura in film kot narativna umetniška žanra: primerjalna analiza romana Solaris S. Lema in filmskih adaptacij A. Tarkovskega in S. Soderbergha. Mentorja: Miha Javornik in Tomo Virk. Ljubljana: [Š. Gala]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slavistiko. [C zf]
 • Golob, Pika. 2012. 2001: a space odyssey: the analogous relationship between the novel and the film (Odiseja 2001: film kot analogija romana). Mentorica: Jerneja Petrič. Ljubljana: [P. Golob]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Gostenčnik, Nina. 2004. Mythology, literature and personal influences on The lord of the rings. Mentor: Victor Kennedy. Maribor: [N. Gostenčnik]. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C f]
 • Hajdinjak, Martina. 2016. Análisis de la traducción de términos fantásticos de la obra El nombre del viento. Mentorica: Jasmina Markič. Ljubljana: [M. Hajdinjak]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost. [C f]
 • Hancock, Ana. 2016. Aplikacija teorije fantastične literature Tzvetana Todorova na Hoffmannovo kratko prozo. Mentor: Tomislav Virk. Ljubljana: [A. Hancock]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C zf]
 • Horvat, Barbara. 2006. The power of fantasy and science fiction in Philip Pullman’s His dark materials. Mentorja: Victor Kennedy in Michelle Gadpaille. Maribor: [B. Horvat]. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zff]
 • Hozjan, Kremen. 2014. Znanstvena fantastika v filozofiji in filozofija v znanstveni fantastiki. Mentorja: Cvetka Toth in Tomo Virk. Ljubljana: [K. Hozjan]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C zf]
 • Hren, Primož. 2012. Science and science fiction: a view into the future (Znanost in znanstvena fantastika: Pogled v prihodnost). Mentor: Victor Kennedy. Maribor: [P. Hren]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C E zf]
 • Hribar, Janina. 1998. Znanstvena fantastika kot žanr. Mentorica: Sandra Bašić-Hrvatin. Ljubljana: [J. Janina]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C zf]
 • Hribovšek, Manca. 2016. Med resnično in fantastično Istro v Óštrigeci Marjana Tomšiča. Mentorica: Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: [M. Hribovšek]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. [C f]
 • Hvala, Nejc. 2016. Adaptation of science fiction short stories into film (Priredba znanstveno fantastičnih kratkih zgodb v film). Mentor: Jason Blake. Ljubljana: [N. Hvala]. Univerza v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Hvala, Tea. 2005. Queerovsko branje interseksualnosti v ameriški feministični znanstveni fantastiki. Mentorja: Tomo Virk in Eva D. Bahovec, somentorica: Ksenija H. Vidmar. Ljubljana: [T. Hvala]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo. [C zf]
 • Iršič, Tomaž. 2016. George Orwell: 1984: dystopian science fiction or grim reality (George Orwell: 1984: distopijska znanstvena fantastika ali mračna realnost). Mentorja: Mojca Krevel in Jernej Amon Prodnik. Ljubljana: [T. Iršič]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Fakulteta za družbene vede, Oddelek za komunikologijo. [C E zf au]
 • Jaušovec Mihorič, Katja. 2012. Medsebojni odnos moški-ženska v delih The left hand of darkness, “His vegetable wife” in “Stable strategies for middle management” (The relationship of the sexes in Left hand of darkness, “His vegetable wife” and “Stable strategies for middle management”). Mentor: Victor Kennedy. Maribor: [K. Jaušovec Mihorič]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. Dostopno tudi tu. [C E zf]
 • Jedvaj, Doris. 2014. Folklorna fantastika vo raskazite na Živko Čingo (Folklorna fantastika v novelah Živka Činga). Mentorica: Namita Subiotto. Ljubljana: [D. Jedvaj]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulkteta, Oddelek za slavistiko. [C f]
 • Jenko, Gregor. 2014. Elementi države v znanstvenofantastičnih filmih. Mentor: Aleš Novak. Ljubljana: [G. Jenko]. Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. [C zf]
 • Jereb, Robert. 2002. Znanstvena fantastika Damirja Feigla. Mentor: dr. Miran Hladnik. Ljubljana: [R. Jereb]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [ zf]
 • Kalin, Klemen. 2016. Exploring the world of the Voivod: a look into the lyrics of a French-Canadian heavy metal band. Mentor: Jason Blake. Ljubljana: [K. Kalin]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zff]
 • Kapus, Anja. 2015. Postmodernizem in znanstvena fantastika v romanih Kurta Vonneguta. Mentor: Tomislav Virk. Ljubljana: [A. Kapus]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C zf]
 • Kavzar Hudej, Maja. 2016. Magičnost, pravljičnost in fantastika v romanih Marjana Tomšiča in Olge Tokarczuk. Mentor: Janez Vrečko. Ljubljana: [M. Kavzar Hudej]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C f]
 • Keber, Klemen. 2016. Mit pri Mircea Eliadeju in magični realizem. Mentorja: Borut , Tomislav Virk. Ljubljana: [K. Keber]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C f]
 • Kokot, Natalija. 2014. The search for identity in Philip K. Dick’s Do androids dream of electric sheep? and Ridley Scott’s Blade runner (Iskanje identitete v romanu Philipa K. Dicka Ali androidi sanjajo električne ovce? in filmu Ridleya Scotta Iztrebljevalec). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [N. Kokot]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Korelc, Nadja. 2004. Znanstvenofantastična mladinska književnost. Mentor: Igor Saksida. Ljubljana: [N. Korelc]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk. [C zf]
 • Kosem, Iztok. 2002. Crossing borders of genre, time and space: the collaboration of Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick, and Peter Hyams in the Space Odyssey series. Trbovlje: [I. Kosem]. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf]
 • Kosmač, Maja. 2002. Žanrska proza Vida Pečjaka. Mentor: Miran Hladnik. Ljubljana: [M. Kosmač]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C zf]
 • Lapanje, Irena. 1998. Znanstvena fantastika v osemdesetih in devetdesetih letih. Mentor: dr. Igor Grdina. Ljubljana: [I. Lapanje]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C zf]
 • Longyka, Marjeta. 1992. Elementi znanstvene fantastike v kratki prozi Branka Gradišnika. Mentor: Boris Paternu. Somentor: Marko Juvan. Ljubljana: [M. Longyka]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C zf]
 • Longyka Marušič, Eva. 2011. Verčeva “Skrivnost turkizne meduze” in Remčeva “Mana”: dva avtorja, dva romana, dva žanra. Mentor: Tomo Virk. Ljubljana: [E. Longyka Marušič]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C zf au]
 • Majzelj Kralj, Maja. 2016. Overpopulation as a central theme in Make room! Make room!, Stand on Zanzibar and The world inside (Prenaseljenost kot osrednja tema v Make room! Make room!, Stand on Zanzibar and The world inside). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [M. Majzelj Kralj]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C]
 • Marčič, Janja. 1992. Pravljični model Zvezdica zaspanka v vrtcu. Mentor: Medved-Udovič, Vida. Koper: [J. Marčič], 2002.
 • Maršič, Gaja. 2015. Fantastično v povestih Turgenjeva od 1855-1880 (Fantastičeskoe v rasskazah Turgeneva s 1855 po 1880). Mentor: Blaž Podlesnik. Ljubljana: [G. Maršič]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko. [C f]
 • Mesarič, Nadežda. 2011. Angleško-slovenska kontrastivna analiza priložnostnih tvorjenk v književnem delu Restavracija ob koncu Vesolja. Mentor: Donald Reindl. Ljubljana: [N. Mesarič]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo. [C zf]
 • Mlakar, Urška. 2009. Metropolis: prestolnica znanstvene fantastike. Mentor: Peter Stanković. Ljubljana: [U. Mlakar]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf]
 • Nastran, Kristina. 2014. Distopični roman in vizija prihodnosti – analiza romanov Borislav Pekić: Atlantida in Dmitry Glukhovsky: Metro 2033. Mentor: Tomislav Virk. Ljubljana: [K. Nastran]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C zf au]
 • Oprešnik, Maja. 2016. Reprezentacija ženskosti v znanstvenofantastičnem filmu. Mentor: Peter Stanković. Ljubljana: [M. Oprešnik]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf]
 • Peterka, Sebastijan. 2011. Lik nezemljana in njegova transformacija: študija primerov: Avatar in Okrožje 9. Mentor: Peter Stanković. Ljubljana: [S. Peterka]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf].
 • Petrovec, Klavdija. 2014. Dystopian elements in Oryx and Crake and The year of the flood (Distopični elementi v romanih Oryx and Crake (Zadnji človek) in The year of the flood (Leto potopa)). Mentor: Igor Maver. Ljubljana: [K. Petrovec]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf au]
 • Pirc, Rok. 2014. Krionika. Mentorica: Suzana Kraljić. Ljubljana: [R. Pirc]. Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta. [C E zf]
 • Polak, Bojana. 2011. Mladinska in nemladinska dela Marjetke Jeršek. Mentor: Igor Saksida. Ljubljana: [B. Polak]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenski jezik in knjževnost. [C f]
 • Popović, Tatjana. 2004. Religiozni simboli v hollywoodski znanstveni fantastiki. Mentorja: Peter Stanković in Karmen Erjavec. Ljubljana: [T. Popović]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf]
 • Potočnik, Petra. 2011. Teme v znanstveni fantastiki. Mentor: Tomo Virk. Ljubljana: [P Potočnik]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C zf]
 • Predalič, Maja. 2015. Transcending the genre – science fiction and Kurt Vonnegut (Preseganje žanra – znanstvena fantastika in Kurt Vonnegut). Mentorja: Uroš Mozetič, Tomislav Virk. Ljubljana: [M. Predalič]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za angleški jezik in književnost, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. [C zf]
 • Ravnikar, Stanislav. 2014. Cyberspace under our skin: biopunk literature as a subgenre of cyberpunk (Kiberprostor pod našo kožo: literatura biopanka kot podžanr kiberpanka). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [S. Ravnikar]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf kp]
 • Rejc, Jernej. 2016. Antropološko pohajkovanje po labirintu znanstveno-fantastičnih heterotopij. Mentor: Rajko Muršič. Ljubljana: [J. Rejc]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. [C zf]
 • Rejc, Luka. 2010. The British new wave and the expansion of the field of science fiction (Britanski novi val in širitev področja znanstvene fantastike). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [L. Rejc]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. [C zf]
 • Remškar: Darja. 2015. Religija ni popularna kultura, primer TV serije Zvezdna vrata SG-1. Mentor: Marjan Smrke. Ljubljana: [D. Remškar]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf]
 • Ritonja, Nejka. 2012. Recent political, social and cultural changes as reflected in the current popular literature: the example of A song of ice and fire by George R. R. Martin (Nedavne politične, socialne in kulturne spremembe, kot se kažejo v sodobni popularni literaturi: primer George R. R. Martinove Pesmi o ledu in ognju). Mentorica: Mojca Krevel. Ljubljana: [N. Ritonja]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C f]
 • Slapnik, Anja. 2011. Mladinska kratka proza Marjana Tomšiča in Mateta Dolenca. Mentorica: Dragica Haramija. Maribor : [A. Slapnik]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C E f]
 • Steble, Janez. 2009. Unmasking the mask of reality in the works of Philip K. Dick. Mentorica: Mojca Krevel, somentor: Miran Božovič. Ljubljana: [J. Steble]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. [C zf]
 • Stražišar, Magda. 1999. Slovenska ZF v zadnjih dveh desetletjih. Mentor: Miran Hladnik. Borovnica: [M. Stražišar]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C zf] (V celoti objavljena v e-Blodnjaku 54)
 • Svenšek, Eva. 2015. Dracula as a reflection of the late-Victorian Britain and its sense of racial superiority (Dracula kot odsev Velike Britanije v poznoviktorijanski dobi in njenega občutka rasne superiornosti). Mentor: Uroš Mozetič. Ljubljana: [E. Svenšek]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C f]
 • Ščančar, Metka. 1999. Fantastični pripovedi Svetlane Makarovič, Kosovirja na leteči žlici in Kam pa kam, kosovirja? Mentorici: Marjana Erženičnik-Pačnik in Dragica Haramija. Maribor: [M. Ščančar]. Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja. [C f ml]
 • Širca, Kristina. 2011. Prvine klasičnega noir filma v sodobnem znanstveno-fantastičnem filmu. Mentor: Peter Stanković, somentor: Marko Milosavljevič. Ljubljana: [K. Širca]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. [C E zf]
 • Šivic, Tatjana. 2016. Invenzioni tecnologiche come elementi fantascientifici nei racconti di Primo Lev. Mentorica: Irena Prosenc. Ljubljana: [T. Šivic]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti. [C zf]
 • Škofič, Denis. 2016. Žanrski vzorci v romanih Vladimirja P. Štefaneca. Mentorica: Silvija Borovnik. Maribor: [D. Škofič]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C E zff]
 • Šopinger, Aleš. 2013. Znanost za idejami v trilogiji Stephena Baxterja in Arthurja C. Clarka A time Odyssey (The science behind the ideas of Stephen Baxterʼs and Arthur C. Clarkeʼs trilogy A time Odyssey). Mentor: Victor Kennedy, somentor: Robert Repnik. Maribor: [A. Šopinger]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko.  [C E zf]
 • Štefanac, Nataša. 2008. Proza Nejca Gazvode. Mentorica: Alojzija Zupan Sosič. Domžale: [N. Štefanac]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. [C f]
 • Titan, Robert. 2012. Naravna in kulturna simbolika v romanih Vlada Žabota (Natural and cultural symbolism in Vlado Žabotʹs novels). Mentorica: Jožica Čeh Steger. Maribor: [R. Titan]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C E f]
 • Topole, Maša. 2016. Science fiction of H. G. Wells and A. N. Tolstoy: a clever social commentary or a tool for propaganda? (Znanstvena fantastika H. G. Wellsa in A. N. Tolstoja: bistra družbene kritika ali orodje propagande? Naučnaja fantastika H. G. Uèllsa i A. N. Tolstogo: umnyj socialʹnyj kommentarij ili instrument dlja propagandy?). Mentorja: Igor Maver, Blaž Podlesnik. Zagorje ob Savi [i. e. Ljubljana]: [M. Topole]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za slavistiko. [C zf]
 • Udovč, Lea. 2011. Novum v dveh slovenskih prevodih romana Do androids dream of electric sheep? Mentorica: Nike Kocijančič Pokorn. Ljubljana : [L. Udovč]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo. [C zf]
 • Večko, Matic. 2008. William Gibson, Neuromancer: postmodernizem in znanstvena fantastika v kiberpank romanu (William Gibson, Neuromancer: postmodernism and science-fiction in cyberpunk novel). Mentorja: Tomo Virk in Mojca Krevel. Ljubljana: [M. Večko]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C zf kp]
 • Verbančič, Sonja. 2006. Medbesedilna primerjava priložnostnih tvorjenk v književnem delu Štoparski vodnik po galaksiji avtorja Douglasa Adamsa s stališča besedotvorja in prevajalskih strategij. Mentorica: Sonja Verbančič. Ljubljana: [S. Verbančič]. Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo. [C zf]
 • Vranešević, Nenad. 2013. Themes and motifs in Vicenzo Natali’s movie Splice (2009) (Teme in motivi v Vicenzo Natalijevem filmu Splice (2009)). Mentor: Victor Kennedy. Maribor: [N. Vranešević]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko. [C E zf]
 • Vremšak, Nika. 2014. Fantastika v romanih Ferija Lainščka. Mentorica: Alojzija Zupan Sosič. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. [C f]
 • Zimic, Vesna. 2002. Element fantastičnega v pripovedništvu Marjana Tomšiča. Mentorica: dr. Irena Novak – Popov. Ljubljana: [V. Zimic]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. [C f]
 • Zobavnik, Mojca. 2016. Lik Prometeja skozi čas kot indikator človeškega napredka. Mentorica: Valentina Hribar Sorčan. Ljubljana: [M. Zobavnik]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo. [C zf]
 • Zupan, Gregor. 2003. Star trek: vizija prihodnosti. Mentor: Jože Vogrinc. Kranj: [G. Zupan]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. [C zf]
 • Zupančič, Andrej. 2014. Spopad besed: prevajanje leposlovja alternativnega sveta (A clash of words: translating an alternative world fiction). Mentorica: Michelle Gadpaille, somentor: Simon Zupan. Maribor: [A. Zupančič]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje. [C E f]

 

POSAMEZNI ČLANKI V PERIODIKI

 • e-Blodnjak: Elektronska revija za znanstveno fantastiko in fantastiko (ISSN 1581-0305; 2001–2006)
 • Neskončnost: Glasilo Društva ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije Prizma (ISSN 1854-5262; 2006–2009)
 • Občasnik spekulativne umetnosti in fantastike (1977–)
 • Problemi
 • Življenje in tehnika